Salgs- og leveringsbetingelser


§ 1 Gyldighed

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre anden skriftlig aftale er indgået mellem køber og sælger.

§ 2 Tilbud og accept

Ethvert skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder såfremt accept ikke er kommet frem til sælger inden 4 uger fra tilbudets dato. Afgivne tilbud er kun åbne for accept, såfremt accepten omfatter samtlige de i tilbudet angivne elementer, herunder de anførte kvanta.

§ 3 Priser

Ved salg fra lager gælder de priser, der fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste. Ved bestillingsvarer gælder de priser, som oplyses af sælger ved tilbud og/eller aftalens indgåelse. Alle priser er med forbehold for ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter o.lign. uden for sælgers kontrol, hvorfor sælger forbeholder sig ret til at foretage sådanne reguleringer i de opgivne priser, som måtte følge af senere, inden leveringen indtrufne, ændringer i det anførte grundlag for priserne. Ovennævnte forbehold er ligeledes gældende for tilbud og/eller bekræftelser, hvori er anført faste priser.

§ 4 Betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant ved varens levering, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem sælger og køber, eller fremgår af sælgers faktura. Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes morarente i overensstemmelse med renteloven. Renten tilskrives saldoen månedsvis. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.

§ 5 Levering

Levering sker til det aftalte leveringstidspunkt på købers anviste adresse. Sælger sørger for afsendelse og vælger forsendelsesmetode.

Forsendelse til Danmark sker for købers regning og købers risiko, med mindre andet er aftalt.
Køber skal vederlagsfrit stille mandskab og gaffeltruck til rådighed for aflæsning.
Sælger skal såfremt det kan forudses, at leveringstiden ikke kan overholdes, straks underrette køber herom. Sælger har ret til at foretage dellevering og kræve betaling i samme takt, som dette sker.


§ 6 Forsinkelse

Forsinkelse - som ikke skyldes force majeure - berettiger ikke køber til at hæve ordren, med mindre overskridelsen af leveringstiden er på minimum 4 uger og leveringstid stadig ikke kan oplyses eller fortsat ikke ske. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab som følge af forsinkelsen. Kunden er kun berettiget til erstatning, såfremt det kan dokumenteres, at forsinkelsen skyldes en fra sælgers side begået fejl, der foruden at være årsag til det tab, for hvilket køber kræver erstatning, er udtryk for et groft uagtsomt forhold fra sælgers side. For de af kundens tab, for hvilke sælger er ansvarlig, kan erstatning ikke overstige 5 % af de forsinkede leverancers fakturaværdi ekskl. moms.

§ 7 Mangler

Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl ved de leverede varer, herunder manglende overholdelse af aftalte eller i øvrigt gældende normer og standarder, men ikke efter levering opståede defekter eller funktionssvigt, der skyldes fejlagtig behandling, betjening, befordring, opbevaring, montering eller anden form for forsømmelse hos andre end sælger. Sælger er uden ansvar for varens egnethed til det brug, som kunden vil gøre af den, bortset fra sådanne tilfælde, hvor sælger gennem udarbejdelse af projekt eller af beregninger eller på anden måde måtte have ydet en særskilt skriftlig rådgivning herom til en kunde, som ikke er i besiddelse af den til selvstændig vurdering af spørgsmålet nødvendige sagkundskab. Det er købers pligt straks efter modtagelse at undersøge leverancen, og køber kan kun påberåbe sig sådanne konstaterbare fejl og mangler ved den leverede vare, hvorom sælger har modtaget skriftlig meddelelse senest 8 dage efter varemodtagelsen, og for kvantumsmangler tillige telefonisk reklamation umiddelbart efter modtagelsen. Køber kan kun påberåbe sig efter leveringen opståede mangler, såfremt manglerne viser sig inden 1 år efter levering, og sælger tillige inden denne frists udløb fra køber har modtaget skriftlig meddelelse om manglen. Ved senere reklamationer har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse. Køber kan i tilfælde af mangler ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end krav om afhjælpning af manglerne, foretaget omgående og vederlagsfrit af sælger ved udbedring af selve de pågældende mangler eller omlevering til erstatning for de mangelfulde varer. Sælger hæfter i intet tilfælde for den med udbedringen eller omleveringen evt. forbundne opgravning eller retablering. Mangler berettiger ikke køber til ophævelse af aftalen, afslag i købesummen, erstatning eller tilbageholdelse af betaling for leverede varer. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

§ 8 Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder tab, som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved varen.

§ 9 Force majeure

Levering sker med forbehold for force majeure, hvad enten det gør sig gældende hos sælger eller hos sælgers leverandører.

§ 10 Returnering

Standard lagervarer kan kun returneres efter forudgående aftale. En forudsætning for returnering er, at varerne er fejlfri og fortsat vil kunne sælges til anden side uden ekstraordinære foranstaltninger. Returnerede standardvarer krediteres efter fradrag for returneringsomkostninger til 75 % af den oprindelige købspris, såfremt køber kan oplyse fakturanummer, hvorpå sælger har leveret varerne. Hvis fakturanummer ikke kan oplyses, krediteres varerne til 60 % af købspris. Såfremt der træffes aftale om returnering, sker returnering for kundens regning og risiko, uanset om det er køber eller sælger, som sørger for transport. Betaling finder sted i mellemregning eller ved levering af andre varer. Bestillingsvarer og specialprodukter, som ikke er lagervarer hos sælger, kan ikke returneres.

§ 11 Tekniske oplysninger m.m.

Alle oplysninger om vægt, dimensioner, andre tekniske specifikationer og anvendelsesmuligheder i annoncer, brochurer, kataloger, prislister og andet informationsmateriale er, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, vejledende, idet der tages forbehold for eventuelle trykfejl samt ændringer som følge af sælgers løbende produktudvikling. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre konstruktioner og konstruktionsdetaljer i det omfang, de ikke ændrer det leverede produkts hovedanvendelsesmuligheder. En aftale om en ganske bestemt konstruktion har kun gyldighed, såfremt der foreligger en skriftlig aftale mellem sælger og køber herom. Tegninger, prøver og beskrivelser er sælgers ejendom og må ikke overlades andre eller kopieres.

§ 12 Samhandelsaftaler

Skriftligt indgået samhandelsaftaler mellem sælger og køber løber 1 år, med mindre andet er aftalt. Aftalen kan dog af begge parter opsiges med 14 dages varsel til ophør med udgangen af en måned.

Webhandel:

§ 13 Ansvarsfraskrivelse

Som bruger på webbutikken, har du et unikt brugernavn og adgangskode. Det er personlige oplysninger som du er forpligtet til at holde for dig selv og ikke overgive til andre. Brug af websiderne sker på eget ansvar og på egen risiko, Ulefos NV A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelsen hermed. Websiderne kan indeholde fejl, unøjagtigheder og lignede. Websiderne kan blive udsat for nedbrud, og således være utilgængelige i kortere eller længere tid. Vi fraskriver os ethvert ansvar hvis der via websiderne eller de(n) server(e), der gør websiderne tilgængelige, bliver videresendt computervirus til dig eller andre. Hvis der hos jer opstår fejl eller skader som følge af brugen af siderne. Ulefos NV A/S fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab lidt af brugeren i forbindelse med brug af websiderne. Vort eventuelle erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder omfatte indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder driftstab, tabt avance, tabte besparelser, tab af data og lignende.

§14 Rettigheder

Websidernes indhold, herunder f.eks. tekst, grafik, billeder, logoer, ikoner, software og andet materiale, der direkte eller indirekte er en del af websiderne, kan være beskyttet i henhold til dansk og international ophavsret, varemærket eller i henhold til anden lovgivning. Al materiale tilhører Ulefos NV A/S. Uautoriseret brug af materialet kan være i strid med vores rettigheder, herunder blandt andet vores ophavs- og varemærkerettigheder. Du er ikke berettiget til at ændre på materialet, gengive, fremvise, offentlig fremføre, på anden måde helt eller delvist sprede materialet i offentlig eller kommercielt sigte, eller i øvrigt benytte materialet på en måde, der alene tilkommer materialets rettighedshaver(e). Inge dele af materialet må i nogen som helst sammenhæng gengives eller i øvrigt benyttes på nogen anden webside eller i et netværk af computere, uden tilladelse fra Ulefos NV A/S. Vi indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan betjene dig bedst muligt. Alle oplysninger om din virksomhed vil blive behandlet i overensstemmelse med dansk lovgivning.

§15 Ordre

Ved oprettelse af ordre i webbutikken gør vi opmærksom på at der kun sker en forespørgsel på de ønskede vare, derfor modtager du ikke en endelig ordrebekræftelse før vores salgspersonale har modtaget og behandlet ordren.

§ 16 Værneting

Alle tvistigheder mellem partnerne i anledning af aftalen og alt som har sammenhæng hermed afgøres af Sø- og Handelsretten i København.